Sifis Lentas

Christina Grigoraki
Tel: 0030 2892095268
Mob: 0030 6979826819
E-Mail: cristinasifis@gmail.com

Sifis Lentas

Christina Grigoraki
Dytikos, Lentas
Kreta Griechenland

Tel: 0030 2892095268
Mob: 0030 6979826819

Fotos: Christina Grigoraki,
Michaela Herzhauser

Griechische Übersetzung: Christos Tousis

Sifis Lentas
Sifis Lentas
Sifis Lentas